Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-11-18
[...] Czytaj dalej»
2019-11-15
W dniu 15.11.2019 r. od godz. 14:00 Pracownicy biura Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" biorą udział w konferencji "Pozyskuj fundusze- przegląd możliwości dofinansowania projektów" organizowanej przez Gminę Szczurowa. W związku z wydarzeniem, beneficjentów zapraszamy na salę widowiskową Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w ramach indywidualnego doradztwa. [...] Czytaj dalej»


Władze stowarzyszenia

BIURO

Pracownicy biura:

mgr Justyna Boroń - Dyrektor Biura

mgr Paulina Lis-Łoboda - Asystent Dyrektora Biura

mgr Zuzanna Ducinowska - Pracownik Biurowy

- REGULAMIN DORADZTWA świadczonego przez pracowników biura Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA".

- REGULAMIN PRACY BIURA- aktualizacja 06.09.2018

- REGULAMIN PRACY BIURA


ZARZĄD

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, który zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, zarządza majątkiem, funduszami i interesami, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Zarząd jako organ wykonawczy składa się z osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

Zarząd postanawia, który z jego członków będzie Prezesem, a który Wiceprezesem. W razie potrzeby Zarząd może postanowić, który z jego członków będzie Sekretarzem, a który Skarbnikiem. Pracę Zarządu, jako organu władzy Stowarzyszenia określa Regulamin Zarządu Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Obecny skład organu wykonawczego:

 1. Teresa Sznajder - Prezes

 2. Grzegorz Zarych - V-ce Prezes

 3. Anna Świątek - Skarbnik

 

REGULAMIN ZARZĄDU - aktualizacja 22.12.2015r.

 


KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”, składa się z członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym bieżącą działalność Stowarzyszenia. Pracę Komisji Rewizyjnej, jako organu władzy Stowarzyszenia określa Regulamin Komisji Rewizyjnej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Obecny sklad organu kontrolnego:

1. Teresa Zelek

2. Katarzyna Oracz

3. Magdalena Kubik

 

KOMISJA REWIZYJNA - aktualizacja 22.12.2015r.


RADA DECYZYJNA

 

Rada jest wybierana przez najwyższą władzę Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, czyli przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania. Głównym zadaniem Rady Decyzyjnej jest ocena i wybór operacji do finansowania. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastepcę Przewodniczacego, Sekretarza oraz trzyosobową Komisję Skrutacyjną. Pracę Rady Decyzyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”.

Obecny skład oragnu decyzyjnego - aktualizacja 22.12.2015r.:

- Reprezentanci sektora społecznego:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bogucicach - reprezentant: Franciszek Trzaska,
 2. Kazimierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Altenstadt - reprezentant: Czesław Kowalski,
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej - reprezentant: Anna Maj-Skowrońska,
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Przemykowskiej  - Natków - reprezentant: Marian Zalewski,
 5. Adam Gąsior - mieszkaniec,
 6. Elżbieta Dziedzic - mieszkaniec,
 7. Magdalena Kłuś - mieszkaniec,

- Reprezentanci sektora gospodarczego, w tym rolnicy:

 1. Koszycka Spółdzielnia Socjalna - reprezentant: Renata Wilk,
 2. Przedsiębiorstwo Jolanta Ciochoń, reprezentant: Jolanta Ciochoń,
 3. Firma Handlowo-Usługowa "ADMET" Adam i Teresa Czekaj, reprezentant : Adam Czekaj
 4. Józef Paluch - rolnik,
 5. Biuro Rachunkowe "TRIO" s.c. MAREK SWAT, AGATA PAŹDZIÓR, ANNA SWAT, reprezentant: Marek Swat,

- Reprezentanci sektora publicznego:

 1. Gmina Bochnia - reprezentant: Ewelina Makowska,
 2. Gmina Drwinia - reprezentant - Jan Pająk,
 3. Gmina Rzezawa - reprezentant - Mariusz Palej.

 

REGULAMIN RADY- aktualizacja z dnia 2 czerwca 2017r.

REGULAMIN RADY - aktualizacja 22.12.2015r.


CZŁONKOWIE NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA "E.O.CENOMA"

Najwyższą władzą Stowarzyszenia Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA”, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”, jest Walne Zebranie Członków.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. ustalanie liczby członków Zarządu,
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 4. ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej,
 5. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
 6. ustalanie liczby członków Rady,
 7. wybór i odwoływanie członków Rady,
 8. wybór i odwoływanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach oraz w czynnościach prawnych z członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady,
 9. podejmowanie decyzji w przedmiocie odpowiedzialności członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady wobec Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań: finansowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
 11. udzielanie absolutorium dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady,
 12. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
 14. podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązanie Stowarzyszenia,
 15. decydowanie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w razie likwidacji,
 16. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia, o których mowa w § 10a ust. 3 lub w §14 Statutu, nadawanie członkostwa w przypadku określonym w § 10a ust. 3,
 17. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, regulaminu Zarządu, regulaminu Komisji Rewizyjnej i regulaminu Rady,
 18. uchwalanie LSR i kryteriów wyboru operacji oraz aktualizacja LSR i kryteriów wyboru operacji, z wyjąkiem zmian, o których mowa w § 21 ust.4 pkt.15),
 19. uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,

 

Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w pierwszym półroczu roku kalendarzowego. Walne Zebranie Członków odbywane wyłącznie w innych celach ma charakter Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Przepisy o Walnym Zebraniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, stosuje się zarówno do Zwyczajnego Walnego Zebrania jak i do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Obecny skład najwyższego organu:

Gmina Szczurowa

 1. Regina Wilaszek - członek LGD, przedstawiciel Gminy Szczurowa,
 2. Teresa Sznajder - członek Zarządu LGD
 3. Grzegorz Zarych - członek Zarządu LGD
 4. Bernadeta Sowidzka - członek LGD - Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe "Deta"
 5. Kazimierz Tyrcha - członek LGD
 6. Grażyna Tylka - członek LGD
 7. Marian Zalewski - członek Rady Decyzyjnej LGD - Ochotnicza Straz Pożarna w Woli Przemykowskiej - Natków
 8. Arkadiusz Wąs - członek LGD
 9. Bogusława Daniel-Zieja - członek LGD
 10. Beata Barnacka - członek LGD,
 11. Barbara Małek - członek LGD,
 12. Danuta Rosa - członek LGD,
 13. Krystyna Antos - członek LGD,
 14. Wanda Radecka - członek LG,
 15. Jacek Cieśla - członek LGD,
 16. Andrzej Stoliński - członek LGD,
 17. Stanisław Skura - członek LGD,
 18. Elżbieta Dziedzic - członek Rady Decyzyjnej LGD,
 19. Dorota Głąb - członek LGD,
 20. Agnieszka Pawlik - członek LGD,
 21. Helena Głowacz - członek LGD,
 22. Renata Wilk - członek LGD,
 23. Barbara Sadkowska - członek LGD
 24. Maria Mądrzyk - członek LGD
 25. Jolanta Włodarz - członek LGD
 26. Krystyna Drogoś - członek LGD

 

Gmina Bochnia

 1. Lucyna Płaczek - członek LGD
 2. Anna Kuźnar - członek LGD
 3. Halina Trzósło - członek LGD
 4. Ewa Maciuszek - członek LGD
 5. Jerzy Lysy - członek LGD
 6. Renata Skrzypek - członek LGD
 7. Maria Kawa - członek LGD
 8. Danuta Niemiec - członek LGD
 9. Piotr Gajek - członek LGD - Przedsiębiorstwo Usługi Transportowe i Energetyczne,
 10. Franciszek Trzaska - członek Rady LGD - Ochotnicza Straż Pożarna Bogucice,
 11. Ewelina Makowska - członek Rady LGD - przedstawiciel Gminy Bochnia,
 12. Aneta Łyszczarz - członek LGD,

 

Gmina Koszyce

 1. Anna Świątek - członek Zarządu,
 2. Adam Gąsior - członek Rady LGD,
 3. Ryszard Stojek - członek LGD
 4. Tadeusz Nawrot - członek LGD
 5. Stanisław Szymański - członek LGD
 6. Anna Król - członek LGD
 7. Jan Krępa - członek LGD
 8. Stanisław Rybak - członek LGD - przedstawiciel Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Koszycach,
 9. Jolanta Ciochoń - członek Rady LGD - przedsiębiorstwo Jolanta Ciochoń,
 10. Renata Wilk - członek Rady LGD - przedstawiciel Koszyckiej Społdzielni Socjalnej,
 11. Stanisław Dziekan - członek LGD

 

Miasto i Gmina Kazimierza Wielka

 1. Katarzyna Oracz - członek Komisji Rewizyjnej LGD
 2. Jan Maroszek - członek LGD
 3. Tadeusz Łuszczyński - członek LGD
 4. Ryszard Skowron - członek LGD, Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe,
 5. Agnieszka Nowaczkiewicz- członek LGD
 6. Marek Szmuc - członek LGD
 7. Adam Bodzioch - członek LGD, pełnomocnik do spraw miedzy Zarządem, Radą a Stowarzyszeniem,
 8. Marek Swat - członek Rady Decyzyjnej LGD - biuro Rachunkowe "TRIO"
 9. Adrian Bober - członek LGD
 10. Jacek Koziński - członek LGD
 11. Iwona Maj - członek LGD - przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich w Plechowie,
 12. Czesław Kowalski - członek Rady LGD, przedstawiciel Kazimierskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Altenstadt,
 13. Janusz Skoczek - członek LGD, przedstawiciel Międzyzakładowego Ludowego Klubu Soportowego "Sparta",
 14. Robert Płaszewski - członek LGD, przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnek w Łękawie,
 15. Łukasz Maderak - członek LGD, przedstawiciel Miasta i Gminy Kazimierza Wielka,
 16. Błażej Matera - członek LGD,
 17. Wacław Piwudzki - członek LGD,

Gmina i Miasto Nowe Brzesko

 1. Anna Maj-Skowrońska - członek Rady Decyzyjnej LGD, przedstawiciel Stowarzyszenia Ziemi Nowobrzeskiej,
 2. Magdalena Kubik - członek LGD
 3. Adam Czekaj - członek Rady LGD, przedstawiciel Przedsiębiorstwa - F.H.U. "ADMET"
 4. Jan Chojka - członek LGD - przedstawiciel Gminy i Miasta Nowe Brzesko,

 

Gmina Rzezawa

 1. Ewa Kociołek - członek LGD
 2. Leokadia Cierniak - członek Komisji Rewizyjnej LGD
 3. Zbigniew Łęczek - członek LGD, przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezawie,
 4. Andrzej Rachwał - członek LGD,
 5. Aleksandra Krakowska - członek LGD,
 6. Ewa Zaleńska - członek LGD, przedsiębiorca - Sklep Spozywczo-Przemysłowy,
 7. Magdalena Kłuś - członek Rady LGD,
 8. Mariusz Palej - członek Rady LGD, przedstawiciel Gminy Rzezawa,

 

Gmina Drwinia

 1. Jadwiga Kica - członek LGD
 2. Maria Piekarz - członek LGD
 3. Maria Wydra - członek LGD
 4. Maria Pająk - członek LGD, Agent Ubezpieczeniowy,
 5. Józef Paluch - członek Rady Decyzyjnej LGD,
 6. Marcin Bielecki - członek LGD,
 7. Jan Pająk - członek Rady Decyzyjnej LGD, przedstawiciel Gminy Drwinia,
 8. Teresa Zelek - członek LGD
 9. Jan Aksamit - członek LGD

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW - aktualizacja 22.12.2015r.


Jedym z obowiązków członków Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA", jest coroczne i terminowe uiszczanie składek członkowskich w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) na numer konta bankowego LGD:

KBS o/Szczurowa: 69 8591 0007 0100 0908 8011 0001

Obowiązek ten narzuca Uchwała nr IV/2007 Walnego Zebrania Członków z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia wysokości składek dla członków zwyczajnych oraz terminów ich płatności.

Odwiedzin: 916