Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-11-18
[...] Czytaj dalej»
2019-11-15
W dniu 15.11.2019 r. od godz. 14:00 Pracownicy biura Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" biorą udział w konferencji "Pozyskuj fundusze- przegląd możliwości dofinansowania projektów" organizowanej przez Gminę Szczurowa. W związku z wydarzeniem, beneficjentów zapraszamy na salę widowiskową Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w ramach indywidualnego doradztwa. [...] Czytaj dalej»


Ogłoszenia o naborach

 


Harmonogram planowanych naborów wniosków

Harmonogram- aktualizacja 05.06.2019 r.

Harmonogram- aktualizacja 07.09.2018 r.

Harmonogram- aktualizacja 21.06.2018 r.

Harmonogram- aktualizacja 14.05.2018 r.

Harmonogram- aktualizacja 31.01.2018 r.

Harmonogram- aktualizacja 12.06.2017r.

Harmonogram- aktualizacja 12.04.2017r.

Harmonogram - aktualizacja 30.01.2017r.

Harmonogram

 


 

2019

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2019

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 30 lipca do 20 sierpnia 2019 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Termin naboru: od 30.07.2019 roku do 20.08.2019 roku do godz.12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 157 208,24 zł

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

3) Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z lokalnymi kryteriami - otwórz

4) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

5) Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami – otwórz

 

Dokumenty związane z oceną operacji:

1) Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD- otwórz

2. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 - otwórz

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1) Ogłoszenie o naborze – otwórz

2) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) – otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) – otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

 

Ważna informacja !

Jeśli zaistnieje problem z pobraniem wniosków(załączników) prosimy o skorzystanie z innych przeglądarek (Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge).

 


opublikowano: 15.07.2019 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2019

Rozwijanie działalności gospodarczej

 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 30 lipca do 20 sierpnia 2019 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „rozwijania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: od 30.07.2019 roku do 20.08.2019 roku do godz.12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 1 000 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych

Wysokość wsparcia na jedną operację wynosi maksymalnie 100 000, 00 zł, minimalnie 50 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan (.docx) - otwórz

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (.excel) - otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

7) Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z lokalnymi kryteriami - otwórz

8) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

9) Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami – otwórz

 

Dokumenty związane z oceną operacji:

1) Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD- otwórz

2) Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 - otwórz

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 

1) Ogłoszenie o naborze – otwórz

2) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) – otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) – otwórz

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

 

Ważna informacja !

Jeśli zaistnieje problem z pobraniem wniosków(załączników) prosimy o skorzystanie z innych przeglądarek (Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge).

 


 

opublikowano: 15.07.2019 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019

Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 30 lipca do 20 sierpnia 2019 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „podejmowania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: od 30.07.2019 roku do 20.08.2019 roku do godz.12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 800 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie premii

Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan (.docx) - otwórz

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

5) Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z lokalnymi kryteriami - otwórz

6) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

7) Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami - otwórz

 

Dokumenty związane z oceną operacji:

1.Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - otwórz

2. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 - otwórz

 

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1) Ogłoszenie o naborze - otwórz

2) Planowane o osiągnięcia wskaźniki - otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

 

 

Ważna informacja!
Jeśli zaistnieje problem z pobraniem wniosków (załączników) prosimy o skorzystanie z innych przeglądarek (Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge) 

 

 

 

 


 

2018


opublikowano: 17.09.2018 roku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018

Rozwój działalności gospodarczej

 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 8 października do 22 października 2018 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „rozwijania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: 08 października – 22 października 2018 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 400 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych

Wysokość wsparcia na jedną operację wynosi 100 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

1.Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

•Wniosek o przyznanie pomocy - wersja 3z - otwórz

•Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z -otwórz

2.Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

3. Biznesplan (wersja 3z)

•Biznesplan - otwórz

•Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 - otwórz

•Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4.Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

•Oświadczenie - otwórz

5.Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

7.Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z lokalnymi kryteriami - otwórz

8.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

9.Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami - otwórz

Dokumenty związane z oceną operacji:

1.Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD- otwórz

2. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 - otwórz

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1.Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

•Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz

•Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji - otwórz

•Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych - otwórz

•Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych - otwórz

•Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - otwórz

•Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz

•Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz

2.Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

•Wniosek o płatność - wersja 3z - otwórz

•Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – wersja 3z - otwórz

3.Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

•Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji - otwórz

•Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji - otwórz

4.Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

•Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) - otwórz

•Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

5.Ogłoszenie o naborze wersja - otwórz

6.Planowane o osiągnięcia wskaźniki - otwórz

Ważna informacja !

Jeśli zaistnieje problem z pobraniem wniosków(załączników) prosimy o skorzystanie z innych przeglądarek (Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge).


opublikowano: 29.06.2018 roku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

NABÓR NR 1/2018/G

 

Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych, poprzez organizację przedsięwzięć i imprez promujących tradycję/kulturę lub kreujących markę regionu

lub promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 20.07.2018 do 03.08.2018, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego lub promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach przedsięwzięcia III.2.1 Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych

 

Termin naboru: 20.07.2018 do 03.08.2018 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:150 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

 

Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

 

Preferowane są operacje gdzie poziom dofinansowania wynosi do 25 tyś na operację, natomiast zgodnie z kryteriami oceny grantobiorców, projekt miękki, którego wnioskowana kwota pomocy wynosi do 10 000,00 zł otrzyma 5 pkt w ramach zgodności z kryteriami wyboru.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w Szczurowej, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki do godz. 7:30 do 15:30 oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z 2 egzemplarzami wersji elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamymi z wersją papierową).

Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

 

Dokumentacja konkursowa:

 

1. Ogłoszenie o naborze - otwórz

2. Formularz wniosku o powierzenie grantu – otwórz

3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – otwórz

4. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości – otwórz

5. Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

6. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – otwórz

7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - dostępna w zakładce „realizacja programu”

8. Regulamin Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – dostępny w zakładce „realizacja programu”

9.  Umowa o powierzenie Grantu – otwórz

10. Wzór wniosku o rozliczenie grantu – otwórz

11. Wzór sprawozdania - otwórz


opublikowano:29.05.2018 roku 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/OW

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach Przedsięwzięcia I.1.1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.


Załączniki do pobrania:

1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2018/OW - otwórz

2. Formularz zgłoszenia - otwórz

3. Procedura oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego PROW 2014-2020 - otwórz

4. Kryteria wyboru operacji własnej - otwórz


opublikowano:30.04.2018 roku 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018

- PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 15 maja do 29 maja 2018 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „podejmowania działalności gospodarczej”

 

Termin naboru: 15 maja  - 29 maja 2018 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 450 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie premii

Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Ogłoszenie o naborze - otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki- otwórz

Formularz wniosku o pomoc - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc - otwórz

Biznesplan - otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz

Pomocnicze tabele finansowe - otwórz

Kryteria wyboru operacji - otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami - otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc - otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji - otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych - otwórz

Wniosek o płatność – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz


opublikowano:19 kwietnia 2018 roku

 

 

OGŁOSZENIE

O PLANOWANEJ DO REALIZACJI
 OPERACJI WŁASNEJ
 nr 1/2018/OW

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
informuje o zamiarze realizacji operacji własnej,o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego
2015 r.
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.)w ramach Przedsięwzięcia III.2.1: Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl,
nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD
w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2018/OW - otwórz

Formularz zgłoszenia - otwórz

Procedura oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przze społeczność" objętego PROW 2014-2020 - otwórz

Kryteria wyboru operacji własnej - otwórz

 


opublikowano: 16 kwietnia 2018 roku 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018

- KULTYWOWANIE TRADYCJI, KULTURY, OBRZĘDÓW I PROMOCJA ZASOBÓW I WALORÓW LOKALNYCH

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 4 maja do 18 maja 2018 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „kultywowania tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych”

 

Termin naboru: 4 maja  - 18 maja 2018 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 450 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Ogłoszenie o naborze - otwórz

Planowane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

Formularz wniosku o pomoc - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc - otwórz

Kryteria wyboru operacji - otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami - otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz  z załącznikami - otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji - otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy - otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyznanie pomocy - otwórz

Wniosek o płatność - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

 


opublikowano: 16 kwietnia 2018 roku  

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018

- wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 4 maja do 18 maja 2018 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji”.

 

Termin naboru: 4 maja – 18 maja 2018 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 780 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Dokumentacja konkursowa:

 

Ogłoszenie o naborze - otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki - otwórz

Formularz wniosku o pomoc - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc - otwórz

Kryteria wyboru operacji - otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami - otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz  z załącznikami - otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji - otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy -  otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy - otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyznanie pomocy - otwórz

Wniosek o płatność - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  - otwórz

 


opublikowano: 16 kwietnia 2018 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018

- poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej
zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 4 maja do 18 maja 2018 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych”.

 

Termin naboru: 4 maja – 18 maja 2018 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 549 460,57 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji.

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Ogłoszenie o naborze - otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki - otwórz

Formularz wniosku o pomoc - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc - otwórz

Kryteria wyboru operacji - otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami - otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz  z załącznikami - otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji - otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 1 do do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy -  otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy - otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyznanie pomocy - otwórz

Wniosek o płatność - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  - otwórz


opublikowano: 16 kwietnia 2018 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018

- ZACHOWANIE DOROBKU HISTORYCZNEGO, KULTUROWEGO ORAZ SAKRALNEGO OBSZARU LGD

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, że w dniach od 4 maja do 18 maja 2018 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „zachowania dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD”

 

Termin naboru: 4 maja – 18 maja 2018 do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 99 525,00 zł

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, miejscowość: Szczurowa, ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz
z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Ogłoszenie o naborze - otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki- otwórz

Formularz wniosku o pomoc - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc - otwórz

Kryteria wyboru operacji - otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami - otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz  z załącznikami - otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji - otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 1 do do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy - otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyznanie pomocy - otwórz

Wniosek o płatność - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

 


 

2017


 

opublikowano: 11 września 2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
NABÓR NR 3/2017/G

Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych, poprzez opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, publikacji map, bądź folderów promujących obszar LGD.

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 26 września do 25 października 2017 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach przedsięwzięcia III.2.1 Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych

Termin naboru: 26 września – 25 października 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:150 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

              minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

              maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

Preferowane są operacje gdzie poziom dofinansowania wynosi do 30 tyś na operację, natomiast zgodnie z kryteriami oceny grantobiorców, projekt miękki, którego wnioskowana kwota pomocy wynosi do 10 000,00 zł otrzyma 5 pkt w ramach zgodności z kryteriami wyboru.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej:
www. lgd.witkac.pl. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, w dniach od poniedziałku do środy i w piątki w godzinach od 7:30 – 15:30,
w czwartki od 9:00 do 17:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze, jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku.

Dokumentacja konkursowa:

1. Ogłoszenie o naborze - otwórz

 2. Wzór wniosku o powierzenie grantu - otwórz

3. Materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu – otwórz

 4. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać. – otwórz

5. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości – otwórz

6. Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

7. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – otwórz

8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - dostępna w zakładce „realizacja programu”

9. Regulamin Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – dostępny w zakładce „realizacja programu”

10.  Umowa o powierzenie Grantu – otwórz

11. Wzór wniosku o rozliczenie grantu – otwórz

12. Wzór sprawozdania - otwórz

 


opublikowano: 11 września 2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
NABÓR NR 2/2017/G

Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych, poprzez organizację przedsięwzięć i imprez promujących tradycję/kulturę, oraz kreujących markę regionu.

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 26 września do 25 października 2017 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach przedsięwzięcia III.2.1 Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych

Termin naboru: 26 września – 25 października 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:150 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

             minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

               maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

Preferowane są operacje gdzie poziom dofinansowania wynosi do 25 tyś na operację, natomiast zgodnie z kryteriami oceny grantobiorców, projekt miękki, którego wnioskowana kwota pomocy wynosi do 10 000,00 zł otrzyma 5 pkt w ramach zgodności z kryteriami wyboru.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej: www. lgd.witkac.pl. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, w dniach od poniedziałku do środy i w piątki w godzinach od 7:30 – 15:30, w czwartki od 9:00 do 17:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze, jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku.

Dokumentacja konkursowa:

1. Ogłoszenie o naborze - otwórz

 2. Wzór wniosku o powierzenie grantu – otwórz

3. Materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu – otwórz

 4. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać. – otwórz

5. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości – otwórz

6. Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

7. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – otwórz

8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - dostępna w zakładce „realizacja programu”

9. Regulamin Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – dostępny w zakładce „realizacja programu”

10.  Umowa o powierzenie Grantu – otwórz

11. Wzór wniosku o rozliczenie grantu – otwórz

12. Wzór sprawozdania - otwórz


opublikowano: 11 września 2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

NABÓR NR 1/2017/G

Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów, poprzez organizację zajęć edukacyjnych, warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 26 września do 25 października 2017 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w ramach przedsięwzięcia III.1.1 Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów.

Termin naboru: 26 września – 25 października 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 230 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

            minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

             maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

Preferowane są operacje gdzie poziom dofinansowania wynosi do 10 000,00 zł

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej: www. lgd.witkac.pl. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, w dniach od poniedziałku do środy i w piątki w godzinach od 7:30 – 15:30, w czwartki od 9:00 do 17:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze, jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku.

Dokumentacja konkursowa:

1. Ogłoszenie o naborze - otwórz

 2. Wzór wniosku o powierzenie grantu – otwórz

3. Materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu – otwórz

 4. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać. – otwórz

5. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości – otwórz

6. Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

7. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – otwórz

8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - dostępna w zakładce „realizacja programu”

9. Regulamin Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – dostępny w zakładce „realizacja programu”

10.  Umowa o powierzenie Grantu – otwórz

11. Wzór wniosku o rozliczenie grantu – otwórz

12. Wzór sprawozdania - otwórz


 


opublikowano: 29 czerwca 2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017

- poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych
i społecznych

 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 14 lipca do 31 lipca 2017roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych”.

Termin naboru: 14 lipca – 31 lipca 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 650 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD), jak również należy go importować/wgrać do systemu lgd.witkac.pl

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze - otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki - otwórz

Formularz wniosku o pomoc - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc - otwórz

Instrukcja obsługi POP - otwórz

Kryteria wyboru operacji - otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami - otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wnioksu o pomoc wraz  z załącznikami - otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji - otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 1 do do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy -  otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy - otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyzanie pomocy - otwórz

Wniosek o płatność - otwórz

Instrukcja wypelniania wniosku o płatność  - otwórz

 


opublikowano: 29 czerwca 2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017

- budowa/remont/modernizacja/wyposażenie obiektów pozwalających na obsługę ruchu turystycznego i/lub promocja turystyki lokalnej

 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 14 lipca do 31 lipca 2017roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „budowa/remont/modernizacja/wyposażenie obiektów pozwalających na obsługę ruchu turystycznego i/lub promocja turystyki lokalnej”.

Termin naboru: 14 lipca – 31 lipca 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 600 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD), jak również należy go importować/wgrać do systemu lgd.witkac.pl

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze - otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki- otwórz

Formularz wniosku o pomoc - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc - otwórz

Instrukcja obsługi POP - otwórz

Kryteria wyboru operacji - otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami - otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wnioksu o pomoc wraz  z załącznikami - otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji - otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 1 do do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy - otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyzanie pomocy - otwórz

Wniosek o płatność - otwórz

Instrukcja wypelniania wniosku o płatność  - otwórz


opublikowano: 29 czerwca 2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017

- ZACHOWANIE DOROBKU HISTORYCZNEGO, KULTUROWEGO ORAZ SAKRALNEGO OBSZARU LGD

 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 14 lipca do 31 lipca 2017roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „zachowania dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD”.

Termin naboru: 14 lipca – 31 lipca 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 200 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD), jak również należy go importować/wgrać do systemu lgd.witkac.pl

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze - otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki- otwórz

Formularz wniosku o pomoc - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc - otwórz

Instrukcja obsługi POP - otwórz

Kryteria wyboru operacji - otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami - otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wnioksu o pomoc wraz  z załącznikami - otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji - otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 1 do do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy - otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyzanie pomocy - otwórz

Wniosek o płatność - otwórz

Instrukcja wypelniania wniosku o płatność - otwórz

 

 


                                    opublikowano 28 kwietnia 2017 roku

        OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017            

 - Zakładanie działalności gospodarczej (PREMIE) 

 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 15 maja do 30 maja 2017 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „podejmowanie działalności gospodarczej”.

Termin naboru: 15 maja – 30 maja 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 800 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu

Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD), jak również należy go importować/wgrać do systemu lgd.witkac.pl

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze - otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki- otwórz

Formularz wniosku o pomoc - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc - otwórz

Biznesplan - otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz

Pomocnicze tabele finansowe - otwórz

Instrukcja obsługi POP - otwórz

Formularz pomocy deminimis - otwórz

Kryteria wyboru operacji - otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami - otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wnioksu o pomoc wraz  z załącznikami - otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji - otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz

zal. nr do do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

Wniosek o płatność - otwórz

Załącznik do wniosku o płatność - wykaz faktur - otwórz

Instrukcja wypelniania wniosku o płatność - otwórz

 


 opublikowano 28 kwietnia 2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017

- Rozwój działalności gospodarczej

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 15 maja do 30 maja 2017 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „rozwijania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: 15 maja – 30 maja 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 900 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych

Wysokość wsparcia na jedną operację wynosi 100 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD), jak również należy go importować/wgrać do systemu lgd.witkac.pl.

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze -otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki - otwórz

Formularz wniosku o pomoc - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc - otwórz

Biznesplan - otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz

Pomocnicze tabele finansowe -

Odwiedzin: 919