Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-11-18
[...] Czytaj dalej»
2019-11-15
W dniu 15.11.2019 r. od godz. 14:00 Pracownicy biura Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" biorą udział w konferencji "Pozyskuj fundusze- przegląd możliwości dofinansowania projektów" organizowanej przez Gminę Szczurowa. W związku z wydarzeniem, beneficjentów zapraszamy na salę widowiskową Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w ramach indywidualnego doradztwa. [...] Czytaj dalej»


Małe projektyVADEMECUM działania "Małe projekty"


Legislacja

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r.) - tekst jednolity pobierz

 


WYKAZ DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

1. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Dla działania „Małe projekty” wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dokumenty aplikacyjne: WNIOSEK i INSTRUKCJA dostępne na stronie www.fundusze.malopolska.pl- Przejdź do strony

2. Karta zgodności operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA": pobierz

3. Karta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA": pobierz

4. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów przez LGD: pobierz

5. Minimalne wymagania: pobierz

6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych: pobierz

7. Ankieta monitorująca dla Beneficjentów Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA": pobierz

8. Ankieta dla wnioskodawców i osób korzystających z usług biura LGD: pobierz

Beneficjent zobowiązany jest do złożenia ankiety monitorującej, jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy oraz po zrealizowaniu operacji.


Dodatkowe informacje dla Beneficjenta związane z promocją działań finansowanych z udziałem środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

Przy tworzeniu materiałów informacyjnych oraz promocyjnych Beneficjent powinien kierować się wytycznymi z księgi wizualizacji znaku PROW.

Oznaczenia obowiązkowe:
1. znak UE opatrzony formułą: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
2. znak LEADER
3. znak PROW 2007-2013 (kolorowe) lub PROW (czarno-białe)

Ponadto każda publikacja powinna być opisana formułą:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Należy pamiętać, aby nazwa odbiorcy na fakturze, bądź rachunku była zgodna z KRS, nazwą podmiotu zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej.

Realizując operację, Beneficjent musi pamiętać o tym, iż poniesienie kosztów kwalifikowalnych wymaga właściwego udokumentowania, co wiąże się z koniecznością gromadzenia oryginałów faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej oraz dowodów zapłaty.

Ponadto każda faktura lub rachunek powinien zawierać opis:
1. sprawdzenia pod względem merytorycznym (data i podpis osoby upoważnionej)
2. sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym (data i podpis osoby upoważnionej)
3. zatwierdzenia do wypłaty (data i podpis osoby upoważnionej)
4. formułę: Dokument nr ....................... z dnia ........................ na kwotę ........................ dotyczy w kwocie ......................... Umowy przyznania pomocy nr ........................ z dnia ......................... w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rowoju objetego PROW 2007-2013. Wydatek współfinansowany ze środków EFFROW objętych PROW 2007-2013, oś IV LEADER.
5. dekreatację księgową, z uwzględnieniem odpowiednio oznaczonych kont księgowych
6. numer pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym (stanowiącego załącznik do umowy o przyznanie pomocy)


Po zakończeniu realizacji małego projektu należy wypełnić wniosek o płatność: 

 

1. FORMULARZ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ WRAZ INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA ORAZ ZAŁĄCZNIKAMI

Dokumenty rozliczeniowe  dostępne na stronie  www.fundusze.malopolska.pl-Przejdź do strony

2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MAŁEGO PROJEKTU

    2.1 dla wersji 1z, 2z, 3z Wniosku o przyznanie pomocy    

· pobierz plik (.doc) – wersja do edycji

    INSTRUKCJA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI MAŁEGO PROJEKTU

· pobierz plik (.pdf)  

    2.2 dla wersji 4z i późniejszych Wniosku o przyznanie pomocy    

· pobierz plik (.doc) – wersja do edycji

    INSTRUKCJA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI MAŁEGO PROJEKTU

· pobierz plik (.pdf)

3. ANKIETA MONITORUJĄCA

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ANKIETY MONITORUJĄCEJ 

· pobierz plik (.pdf)  

Powrót

Odwiedzin: 86745