Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-11-18
[...] Czytaj dalej»
2019-11-15
W dniu 15.11.2019 r. od godz. 14:00 Pracownicy biura Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" biorą udział w konferencji "Pozyskuj fundusze- przegląd możliwości dofinansowania projektów" organizowanej przez Gminę Szczurowa. W związku z wydarzeniem, beneficjentów zapraszamy na salę widowiskową Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w ramach indywidualnego doradztwa. [...] Czytaj dalej»


Strona główna

               


Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA"

Obszar projektu:
województwo małopolskie i świętokrzyskie

 


W styczniu 2005 roku samorządy siedmiu gmin: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, w tym lidera projektu - gminy Szczurowa, rozpoczęły realizację Pilotażowego Programu Leader+, obejmującego swym zasięgiem obszar województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Program Leader+ opierał się przede wszystkim na wspomaganiu lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez tworzenie zintegrowanych strategii rozwoju oraz budowanie partnerstwa, tzw. Lokalnych Grup Działania i podejmowanie przez nie działań na rzecz rozwoju i promocji regionu.
 
W ramach Schematu I została utworzona Lokalna Grupa Działania, z inicjatywy środowisk lokalnych dokonano analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowano na tej podstawie Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym celu przeprowadzonych zostało szereg szkoleń informacyjnych i doradczych, służących zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych. Efektem realizacji Schematu I było powołanie i zarejestrowanie Stowarzyszenia, które przyjęło nazwę Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA". Nazwa naszego stowarzyszenia związana jest z położeniem gmin w widłach rzeki Wisły oraz występowaniem na tym obszarze geotermalnych wód cenomańskich.
 
W ramach Schematu II realizowane były kompleksowo projekty o charakterze wielosektorowym, które zostały odpowiednio opisane w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadania te miały różny charakter od doradztwa i szkoleń dla mieszkańców w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz szkoleń dotyczących rozpoczęcia  i  funkcjonowania działalności agroturystycznej poprzez organizację imprez promocyjnych, pikników kulinarnych wraz z nagrodami, przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz konkursów w szkołach dot. kształtowania postaw ekologicznych u najmłodszych mieszkańców gmin, wyjazdów studyjnych. Ponadto w ramach projektu  przygotowano różnego rodzaju opracowania, ekspertyzy i informatory dot. źródeł energii odnawialnej na terenie objętym projektem, katalog obrzędów i tradycji, katalog zabytków architektury, materiały promujące region siedmiu gmin oraz  opracowano koncepcję nadwiślańskiej ścieżki rowerowej.

W związku z programową  działalnością, LGD realizowała działania wynikające z założeń 4 osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działania zawarte we wspólnie opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) były realizowane w oparciu o dwa tematy wiodące: poprawę jakości życia na terenach wiejskich oraz wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych regionu. Zadania zapisane w strategii i wypracowane przez kilkumiesięczne, pełne zaangażowania spotkania mieszkańców w 2006 roku, były odpowiedzią na lokalne potrzeby społeczności, a jej treść została przygotowana w oparciu o główne założenia podejścia Leader czyli partnerstwo, innowacyjność, zarządzanie, oddolne podejście oraz współpracę. Środki jakie otrzymaliśmy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju to 10 902 420,00 zł. Zostały  one przeznaczone na projekty, które przyczyniły się do zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej siedmiu gmin członkowskich.

Po zakończeniu okresu programowego PROW 2007-2013 LGD stanęła przed wyzwaniem stworzenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, stanowiącej bazowy dokument do realizacji założeń nowego okresu programowego PROW 2014-2020. W opracowanie tego dokumentu zaangażowani zostali przede wszystkim  mieszkańcy gmin członkowskich pokazując tym samym oddalony charakter działalności Stowarzyszenia.

Informacje zebrane w pigułce pozwoliły stworzyć Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA”, którą LGD wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożyła 30 grudnia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego  w Krakowie.

Grupa działania stanęła na wysokości zadania. Ciężka praca w tworzeniu tego dokumentu przyczyniła się do uzyskania II miejsca na szczeblu Małopolskich Lokalnych Grup Działania. Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania  ,,E.O.CENOMA”  w dniu  12 maja 2016 roku podpisał z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę ramową o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju  Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.  Udało się pozyskać ponad 11 mln zł.

Strategia Rozwoju Lokalnego (LSR) opiera się na realizacji celów po kątem wspierania przedsiębiorczości mieszkańców Nadwiślańskiej Grupie Działania ,,E.O.CENOMA” ; stworzenia czystego ekologicznie, estetycznego i poukładanego przestrzennie obszaru LGD oraz w zakresie rozwoju kapitału społecznego i ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

 
Od nas wszystkich, tj. mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji kultury i organizacji pozarządowych zależy jak wykorzystamy te pieniądze.
stat4u
Odwiedzin: 103